کاربران می توانند با روش های زیر با ایندیگو ارتباط برقرار کنند :

تماس با ایندیگو نیل